Country wise Voltage & Frequency


Country Voltage/Frequency Plugs Language Voltage Frequency
Abu Dhabi 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Afghanistan 220V 50Hz 16,18,22 English 220V 50Hz
Albania 220V 50Hz 16,18 Albanian 220V 50Hz
Algeria 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
American Samoa 120V 60Hz 1,4,6 English 120V 60Hz
Andorra 220V 50Hz 16,18 Spanish 220V 50Hz
Angola 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Anguilla 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Antigua & Barbuda 230V 60Hz 23 English 230V 60Hz
Argentina 220V 50Hz 6 Spanish 220V 50Hz
Armenia 220V 50Hz 16,18 Armenian 220V 50Hz
Aruba 127V 60Hz 1,4 English 127V 60Hz
Australia 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Austria 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Azerbaijan 220V 50Hz 16,18 Azeri 220V 50Hz
Azores 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Bahamas 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Bahrain 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Balearic Islands 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Bangladesh 230V 50Hz 16,22 English 230V 50Hz
Barbados 115V 50Hz 1,4 English 115V 50Hz
Belarus 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Belgium 220V 50Hz 16,18 French, Flemish 220V 50Hz
Belize 110V 60Hz 1,4 English 110V 60Hz
Benin 220V 50Hz 22 French 220V 50Hz
Bermuda 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Bolivia 110V 50Hz 1,4 Spanish 110V 50Hz
Bosnia-Herzegovina 220V 50Hz 16,18 Serbo-Croatian 220V 50Hz
Botswana 231V 50Hz 22,23 English 231V 50Hz
Brazil 127V 60Hz 1,4,16,18 Portuguese 127V 60Hz
220V 60Hz 220V 60Hz
Brunei 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Bulgaria 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Burkina Faso 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Burundi 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Cambodia 120V 50Hz 1,4,16,18 French 120V 50Hz
220V 50Hz 220V 50Hz
Cameroon 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Canada 120V 60Hz 1,4 English,French 120V 60Hz
Canary Islands 220V 50Hz 16,18 Spanish 220V 50Hz
Cape Verde 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Cayman Islands 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Central African Republic 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Chad 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Channel Islands 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Chile 220V 50Hz 16,25 Spanish 220V 50Hz
China (Peoples Republic of China) 220V 50Hz 6 Chinese 220V 50Hz
Christmas Island 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
CIS 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Cocos Island 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Columbia 110V 60Hz 1,4 Spanish 110V 60Hz
Comoros 220V 50z 16,18 French 220V  50z
Congo 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Cook Island 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Costa Rica 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Cote d'Ivoire 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Croatia 230V 50Hz 16,18 Serbo-Croatian 230V 50Hz
Cuba 115V 60Hz 1,4 Spanish 115V 60Hz
Cyprus 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Czech Republic 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
Dahomey 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Democratic Republic of Congo 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Denmark 220V 50Hz 16,19 Danish 220V 50Hz
Djibouti 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Dominica 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Dominican Republic 110V 60Hz 1,4 Spanish 110V 60Hz
Dubai 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
Ecuador 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Egypt 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
El Salvador 115V 60Hz 1,4 Spanish 115V 60Hz
Equatorial Guinea 220V (150-175V) 50Hz 16,18 Spanish 220V 50Hz
Eritrea 220V 50Hz 16,18 Arabic 220V 50Hz
Estonia 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Ethiopia 220V 50Hz 16,18,25 English 220V 50Hz
Falkland Islands 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Fiji 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Finland 230V 50Hz 16,18 Finnish 230V 50Hz
France 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
French Guiana 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Gabon 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Gambia 220V 50Hz 23 English 220V 50Hz
Georgia 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Germany 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Ghana 220V 50Hz 22,23 English 220V 50Hz
Gibraltar 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Gilbert Islands 220V 50Hz 6 ? 220V 50Hz
Greece 220V 50Hz 16,18 Greek 220V 50Hz
Greenland 220V 50Hz 16,18,19 Danish 220V 50Hz
Grenada 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Grenadines 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Guadeloupe 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Guam 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Guatemala 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Guinea 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Guinea-Bissau 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Guyana 110V 60Hz 1,4 English 110V 60Hz
Haiti 110V 60Hz 1,4 French 110V 60Hz
Honduras 110V 60Hz 1,4 Spanish 110V 60Hz
Hong Kong 200V 50Hz 23 English 200V 50Hz
Hungary 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Iceland 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
India 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Indonesia 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
Iran 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
Iraq 220V 50Hz 23 English 220V 50Hz
Ireland 220V 50Hz 23 English 220V 50Hz
Isle of Man 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Israel 230V 50Hz 32 English 230V 50Hz
Italy 220V 50Hz 25 Italian 220V 50Hz
Jamaica 110V 50Hz 1,4 English 110V 50Hz
Japan 100V 50Hz 1,4 English,Japanese 100V 50Hz
100V 60Hz 100V 60Hz
Jerusalem 220V 50Hz 22 English 220V 50Hz
Jordan 220V 50Hz 16,18,23 English 220V 50Hz
Kazakhstan 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Kenya 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Kuwait 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Kyrgyzstan 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Laos 220V 50Hz 1,4,16,18 French 220V 50Hz
Latvia 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Lebanon 110V 50Hz 1,4,16,23 English 110V 50Hz
220V 50Hz 220V 50Hz
Lesotho 220V 50Hz 22 English 220V 50Hz
Liberia 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Libya 230V 50Hz 25 English 230V 50Hz
Liechtenstein 220V 50Hz 24 German 220V 50Hz
Lithuania 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Luxembourg 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Macao 220V 50Hz 22 Portuguese 220V 50Hz
Macedonia 220V 50Hz 16,18 Macedonian 220V 50Hz
Madagascar 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Madeira 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Majorca Island 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Malagasy 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Malawi 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Malaysia 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Maldives 230V 50Hz 22 English 230V 50Hz
Mali 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Malta 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Martinique 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Mauritania 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Mauritius 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Mexico 127V 60Hz 1,4 Spanish 127V 60Hz
Miquelon 115V 60Hz 1,4 French 115V 60Hz
Moldava 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Monaco 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Mongolia 220V 50Hz 16,18 Mongolian 220V 50Hz
Montenegro 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Montserrat 230V 60Hz 23 English 230V 60Hz
Morocco 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Mozambique 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Myanmar 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Namibia 220V 50Hz 22 English 220V 50Hz
Nepal 220V 50Hz 22 English 220V 50Hz
Netherlands 220V 50Hz 16,18 Dutch 220V 50Hz
Netherlands Antilles 220V 50Hz 16,18 Dutch 220V 50Hz
New Caledonia 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
New Guinea 220V 50Hz 6 English 220V 50Hz
New Hebrides 220V 50Hz 6 ? 220V 50Hz
New Zealand 230V 50Hz 6 English 230V 50Hz
Nicaragua 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Niger 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Nigeria 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Norfolk Island 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
North Korea 220V 60Hz 16,18 Korean 220V 60Hz
North Mariana Island 115V 60Hz 1,4 English 115V 60Hz
Norway 230V 50Hz 16,18 Norwegian 230V 50Hz
Okinawa 100V 60Hz 1,4 ? 100V 60Hz
120V 60Hz 120V 60Hz
Oman 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Pakistan 230V 50Hz 22 English 230V 50Hz
Panama 110V 60Hz 1,4 Spanish 110V 60Hz
Papua New Guinea 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Paraguay 220V 50Hz 16,18 Spanish 220V 50Hz
Peru 220V 60Hz 1,4 Spanish 220V 60Hz
Philippines 110V 60Hz 1,4 English 110V 60Hz
Pitcairn Island 240V 50Hz 22 English 240V 50Hz
Poland 220V 50Hz 16,18 Polish 220V 50Hz
Polynesia 220V 50Hz 6 ? 220V 50Hz
Portugal 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Puerto Rico 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Qatar 240V 50Hz 22,23 English 240V 50Hz
Romania 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Russia 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Rwanda 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Saint Kitts-Nevis 230V 60Hz 23 English 230V 60Hz
Saint Lucia 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Saint Pierre 115V 60Hz 1,4 French 115V 60Hz
Saint Vincent 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
San Marino 220V 50Hz 16,18 Italian 220V 50Hz
Sao Tome & Principe 220V 50Hz 16,18 Portuguese 220V 50Hz
Saudi Arabia 127V 60Hz 1,4 English 127V 60Hz
Senegal 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Serbia 220V 50Hz 16,18 Serbo-Croatian 220V 50Hz
Seychelles 240V 50Hz 22,23 English 240V 50Hz
Sierra Leone 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Singapore 230V 50Hz 23 English 230V 50Hz
Slovakia 220V 50Hz 16,18 Slovak 220V 50Hz
Slovak Republic 230V 50Hz 18 Slovak 230V 50Hz
Slovenia 220V 50Hz 16,18 Slovenian 220V 50Hz
Solomon Islands 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Somalia 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
South Africa 220V 50Hz 22 English 220V 50Hz
South Korea 220V 60Hz 16,18 English 220V 60Hz
Spain 220V 50Hz 16,18 Spanish 220V 50Hz
Sri Lanka 230V 50Hz 22 English 230V 50Hz
           
Sudan 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Suriname 127V 60Hz 1,4 Dutch 127V 60Hz
Svalbard 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Swaziland 230V 50Hz 22 English 230V 50Hz
Sweden 220V 50Hz 16,18 Swedish 220V 50Hz
Switzerland 220V 50Hz 16,24 French,German,Italian 220V 50Hz
Syria 220V 50Hz 16,18 English 220V 50Hz
Tahiti 127V 60Hz 1,4 French 127V 60Hz
Taiwan 110V 60Hz 1,4 English 110V 60Hz
Tajikistan 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Tanzania 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Thailand 220V 50Hz 1,4 English 220V 50Hz
Tibet 220V 50Hz 16,18 ? 220V 50Hz
Togo 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Tonga 240V 50Hz 6 English 240V 50Hz
Trinidad & Tobago 115V 60Hz 1,4,23 English 115V 60Hz
230V 60Hz 230V 60Hz
Tunisia 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Turkey 220V 50Hz 16,18 Turkish 220V 50Hz
Turkmenistan 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Turks & Caicos Islands 110V 60Hz 1,4 English 110V 60Hz
Tuvalu 220V 50Hz 6 English 220V 50Hz
Uganda 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
Ukraine 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
United Arab Emirates 220V 50Hz 22,23 English 220V 50Hz
United Kingdom 240V 50Hz 23 English 240V 50Hz
United States 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Upper Volta 220V 50Hz 16,18 French 220V 50Hz
Uruguay 220V 50Hz 16,18,25 Spanish 220V 50Hz
Uzbekistan 220V 50Hz 16,18 Russian 220V 50Hz
Venezuela 120V 60Hz 1,4 Spanish 120V 60Hz
Vietnam 127V 50Hz 1,4,16,18 Vietnamese 127V 50Hz
220V 50Hz 220V 50Hz
Virgin Islands 120V 60Hz 1,4 English 120V 60Hz
Western Samoa 230V 50Hz 6 English 230V 50Hz
Yeman (Aden) 230V 50Hz 22,23 English 230V 50Hz
Yeman Arab Republic 220V 50Hz 22,23 English 220V 50Hz
Yugoslavia 220V 50Hz 16,18 German 220V 50Hz
Zambia 220V 50Hz 22,23 English 220V 50Hz
Zimbabwe 220V 50Hz 22,23 English 220V 50Hz